Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOODFONDS

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Initiatiefnemers die via het Platform van het Noodfonds Donaties willen werven voor een naaste in nood en voor Donateurs die hiervoor Donaties wensen te doen.

Voor het gebruiken van het Platform van het Noodfonds, is het sluiten van een overeenkomst een voorwaarde. Deze Algemene Voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing.

Het Noodfonds kan de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden veranderen. Dit wordt minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd, behalve als de verandering in het voordeel is van de Donateur en/of de Initiatiefnemer of volgens de wet meteen moet ingaan.

De nu geldende versie is van 17 april 2020.

1. Definities

1.1. Noodfonds; Stichting Fonds Slachtofferhulp, statutair gevestigd te Den Haag aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155922.

1.2. Initiatiefnemer: Natuurlijke persoon of rechtspersoon met maatschappelijke doelstelling die gebruik wil maken van het Platform om daarmee donaties op te halen ten behoeve van een naaste in nood (Begunstigde).

1.3. Donateur: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van gebruik van het Platform van het Noodfonds geld doneert ten behoeve van een naaste in nood.

1.4. Begunstigde: Natuurlijke persoon of rechtspersoon met maatschappelijke doelstelling ten behoeve van wie de Initiatiefnemer de geldinzamelingsactie via het Platform heeft opgestart.

1.5. Actie: De door de Initiatiefnemer en door het Noodfonds goedkeurde opgestarte actie op het Platform om ten behoeve van de Begunstigde geld in te zamelen.

1.6. Donatie: Het geldbedrag dat Donateurs via het Platform doneren ten behoeve van de Begunstigde aan de actie van de Initiatiefnemer.

1.7. Streefbedrag: Het geldbedrag dat de Initiatiefnemer invult als te behalen bedrag bij de Actie.

1.8. Streeftermijn: De termijn die de Initiatiefnemer invult bij de Actie waarop hij het streefbedrag wil hebben behaald.

1.9. Service Fee: Het bedrag dat het Noodfonds inhoudt op het totaal gedoneerde bedrag voordat dit aan de Begunstigde wordt uitbetaald.

1.10. Platform: De website voor Acties en Donaties, te vinden op https://Noodfonds.nl en Noodfonds.com. Deze site is ook bereikbaar via Fondsslachtofferhulp.nl.

2. Algemeen

2.1. Het Noodfonds is bedoeld voor Initiatiefnemers die via het Platform donaties willen werven ten behoeve van een naaste in nood, danwel voor zijn/haar eigen organisatie met maatschappelijke doelstelling. 

2.2. Het Noodfonds heeft geen winstoogmerk. De Service Fee die wordt ingehouden is uitsluitend bedoeld om het Platform draaiende te houden.

2.3. Donateurs kunnen via het Platform donaties doen aan één of meerdere Initiatiefnemers. Initiatiefnemers kunnen een Actie opstarten met een streefbedrag van maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor de duur van maximaal 1 maand, tenzij in onderling overleg tussen het Noodfonds en Initiatiefnemer anders is beslist.

2.4. Initiatiefnemers en/of Donateurs dienen het Platform in redelijkheid te gebruiken. Hiermee wordt onder andere maar niet uitsluitend bedoeld: niet te veel berichten plaatsen, niet te veel acties starten.

2.5. Het Noodfonds behoudt zich het recht voor om Acties die zijn afgelopen, of Acties die niet voldoen aan de door het Noodfonds gestelde eisen, van het Platform te verwijderen.

2.6. Het Noodfonds zorgt ervoor dat Donaties die via het Platform zijn gedaan, worden meegeteld bij de Actie van Initiatiefnemer. Er worden aan de Donateur, naast het doen van de donatie, geen kosten in rekening gebracht.

2.7. Indien de Initiatiefnemer en/of Donateur niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kan er geen Donatie plaatsvinden en/of Actie worden gestart.

3. Aanmelden

3.1. De Initiatiefnemer moet zich aanmelden op het Platform. Nadat de Initiatiefnemer zich heeft aangemeld en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, zal het Noodfonds de aanvraag in behandeling nemen en verifiëren. Pas na goedkeuring van de aanmelding door het Noodfonds is er sprake van een overeenkomst. Het Noodfonds zal deze overeenkomst per mail bevestigen.

3.2. De Initiatiefnemer is verplicht alle gevraagde informatie volledig en juist in te vullen, zowel bij de aanmelding als tijdens de Actie en na de Actie.

3.3. Het Noodfonds mag geheel naar eigen inzicht bepalen of de Initiatiefnemer en/of de Actie(s) voldoet aan de eisen die het Noodfonds stelt en is vrij om de aanmelding en/of de Actie(s) af te wijzen, geen overeenkomst te sluiten en/of de overeenkomst te beëindigen.

3.4. Het Noodfonds zal na succesvolle aanmelding de Actie van Initiatiefnemer plaatsen op het Platform. Dit gebeurt alleen op basis van de informatie die Initiatiefnemer heeft aangeleverd. Het Noodfonds is niet verplicht aanwijzingen van de Initiatiefnemer of Donateur op te volgen.

4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen het Noodfonds en de Initiatiefnemer is aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in op het moment dat het Noodfonds schriftelijk uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat de aanmelding is voltooid en er een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2. De overeenkomst eindigt 30 (dertig) dagen na het behalen van het streefbedrag of het verstrijken van de streeftermijn. De maximale streeftermijn is 1 maand, zoals bedoeld in artikel 2.3.

4.3. De overeenkomst kan door het Noodfonds met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van reden worden opgezegd. Reeds gedane donaties worden door het Noodfonds teruggestort naar de Donateurs.

4.4. De overeenkomst kan door de Initiatiefnemer met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van reden worden opgezegd. Het Noodfonds zal hiervoor kosten aan de Initiatiefnemer in rekening brengen ten hoogte van maximaal € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro), tenzij de Initiatiefnemer aantoont dat de opzegging is gedaan op verzoek van de Begunstigde. Reeds gedane donaties worden door het Noodfonds teruggestort naar de Donateurs.

5. Rechten en plichten Noodfonds

5.1. Het Noodfonds heeft het recht de aangeleverde informatie, teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal voor de Actie van Initiatiefnemer te wijzigen of aan te passen uit overwegingen van toegankelijkheid, kwaliteit of privacy.

5.2. Het Noodfonds behoudt zich het recht voor om de door Initiatiefnemer ter beschikking gestelde gegevens en/of materialen zonder opgave van reden te verwijderen van het Platform of te wijzigen indien het Noodfonds daar reden toe ziet.

5.3. Het Noodfonds mag het Platform offline halen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen. Deze offline onderhoudsperiode vindt zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats. Het Noodfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vergoeding van schade die zou kunnen ontstaan tijdens niet-beschikbaarheid.  Het Noodfonds kan niet garanderen dat het Platform te allen tijde beschikbaar is en zonder fouten werkt.

5.4. Het Noodfonds streeft ernaar juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, maar de juistheid van de aangeboden informatie kan het Noodfonds niet garanderen.

5.5. Het Noodfonds kan Initiatiefnemers en/of Donateurs in staat stellen om hyperlinks op het Platform te plaatsen. Het gebruik van dergelijke links is echter volledig voor eigen risico. Het Noodfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de beschikbaarheid of de inhoud hiervan.

5.6. Er wordt voorafgaand aan het plaatsen van inhoud op het Platform geen enkele inhoudelijke controle uitgeoefend door het Noodfonds. Klachten over de gebruikersinhoud van het Platform kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden via het mailadres van het Noodfonds.

5.7. Het Noodfonds behoudt zich het recht voor om bij ongeregeldheden aan de zijde van Initiatiefnemer, Begunstigde, en of één of meer Donateurs, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de donaties terug te storen aan de Donateurs.

5.8. Het Noodfonds mag het Platform en de diensten van het Noodfonds te allen tijde wijzigen. Onder meer mag het Noodfonds naar eigen inzicht functionaliteiten toevoegen of verwijderen.

6. Rechten en plichten Initiatiefnemer en/of Donateur

6.1. Uitsluitend de Initiatiefnemer is bevoegd tot aanmelding bij het Noodfonds.

6.2. De Initiatiefnemer verklaart dat de beoogde Begunstigde van de Actie akkoord is met de Actie, het delen van zijn gegevens met het Noodfonds (waaronder het rekeningnummer) en met het vermelden van zijn gegevens dan wel beeltenis door het uploaden van de ingevulde en ondertekende Verklaring Begunstigde.

6.3. Het Noodfonds zal na aanmelding een gebruikersnaam en wachtwoord ter beschikking stellen van de Initiatiefnemer. De Initiatiefnemer is daarna zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding daarvan. Als gebruikersnaam en het wachtwoord toch bij een derde bekend worden, niet door aantoonbaar toedoen van het Noodfonds, dan is het Noodfonds niet aansprakelijk. Bij het vermoeden van misbruik van het account zal de Initiatiefnemer het Noodfonds zo snel mogelijk informeren zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

6.4. De Initiatiefnemer verzekert het Noodfonds dat bestanden, gegevens en beeldmateriaal die de initiatiefnemer op het Platform wil plaatsen, plaatst of aanlevert aan het Noodfonds, niet in strijd zijn met de privacy of de rechten van derden. Dat geldt in het bijzonder voor de Begunstigden. Gegeven de aard van deze kwetsbare personen, rekent het Noodfonds erop dat Initiatiefnemer integer handelt. Initiatiefnemer verzekert ook dat rechten van intellectuele eigendom en/of privacy zijn geborgd en geen licenties (toestemmingen) of fees benodigd respectievelijk verschuldigd zijn bij het zichtbaar maken van de Actie en het beeldmateriaal.

6.5. Het Noodfonds baseert zich op de door de Initiatiefnemer verstrekte gegevens. De Initiatiefnemer verzekert dat deze informatie juist is.

6.6. Mocht de Initiatiefnemer Donaties verkrijgen, dan is hij verplicht om Donaties die voor de Actie op het Platform zijn gestort, te besteden aan het doel van de Actie. Indien de Initiatiefnemer niet voldoet aan deze verplichting, kan het Noodfonds niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen daarvan.

6.7. De Initiatiefnemer en de Donateur stemmen ermee in dat door het ter beschikking stellen van gegevens en/of materialen aan het Noodfonds automatisch het eeuwigdurende en niet-opzegbare recht verkrijgt om deze gegevens en/of materialen te gebruiken, verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve promotie van het Platform dan wel ten behoeve van andere doeleinden binnen en buiten het Platform. De Initiatiefnemer en de Donateur verklaren bevoegd te zijn aan het Noodfonds dat recht te verlenen.

7. Donaties en uitbetalingen

7.1. Om een succesvolle donatie via het Platform te doen, dient de Donateur alle stappen van het proces daarvoor succesvol te doorlopen en deze Algemene Voorwaarden te accepteren.

7.2. De Donateur bepaalt zelf aan welke Initiatiefnemer hij wenst te doneren. Donaties zijn voor de Donateur bindend en onherroepelijk.

7.3. Het Noodfonds is te allen tijde gerechtigd donaties te weigeren of terug te storten, zonder opgaaf van redenen. Eén en ander onder aftrek van terugstortingskosten. Een overzicht van de terugstortingskosten is hier te vinden. Als dit weigeren tot gevolg heeft dat het streefbedrag niet wordt gehaald of een lager bedrag in totaal wordt gedoneerd, kan Initiatiefnemer, Donateur en Begunstigde daar geen rechten aan ontlenen.

7.4. Alle donaties en giften van Donateurs die via het Platform aan de actie van Initiatiefnemer worden gedoneerd, lopen via de bankrekening van het Noodfonds. Het Noodfonds zal hiervan ook administratie bijhouden.

7.5. De donaties zullen worden gefaciliteerd door een derde betalingsdienstverlener (Mollie Payments).

7.6. Het Noodfonds houdt, als het streefbedrag behaald is binnen de streeftermijn, 2,5% van het totaal gedoneerde bedrag voor de Actie in, ter vergoeding van de geleverde diensten en gebruik van het Platform (Service Fee). Indien het streefbedrag binnen de streeftermijn zoals bedoeld in artikel 2.3. niet is behaald, hanteert het Noodfonds 1% Service Fee over het totaal gedoneerde bedrag voor de Actie en keert zij het overige uit aan de Begunstigde.

7.7. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de toepasselijke Service Fee zal ineens door het Noodfonds worden uitbetaald op het door de Initiatiefnemer verstrekte rekeningnummer van Begunstigde, zoals vermeld in de Verklaring Begunstigde. Dit dient een rekeningnummer te zijn van een Nederlandse bank. Initiatiefnemer staat ervoor in dat dit rekeningnummer daadwerkelijk van de Begunstigde is.

7.8. De uitbetaling aan Begunstigde zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen na het behalen van het streefbedrag of het verstrijken van de streeftermijn van de Actie.

7.9. Indien uitbetaling aan Begunstigde om wat voor reden of grond niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de situatie dat de Begunstigde onvindbaar of overleden is, kan het Noodfonds naar eigen goeddunken beslissen de reeds gedane donaties terug te storten naar de Donateurs of het totaal opgehaalde bedrag minus maximaal 2,5% aan Service Fee uitbetalen aan een naaste van de Begunstigde.

7.10. De Initiatiefnemer kan via het Platform digitaal een overzicht inzien van alle Donaties die tot dan toe zijn binnengekomen.

7.11. Bij stornering of mislukking van een Donatie-incasso, zal het Noodfonds het gestorneerde bedrag en de eventuele kosten van de stornering verrekenen met de uiteindelijke uitkering van het Noodfonds. Een en ander zal apart zichtbaar worden gemaakt op het in het voorgaande lid genoemde overzicht.

7.12. De kosten van een stornering van een Donatie bedragen tijdens het opmaken van deze Algemene Voorwaarden € 1,85 per stornering.

7.13.  Indien de overeenkomst of de Actie om wat voor reden of grond dan ook is beëindigd c.q. verwijderd, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de gevallen in artikelen 2.5, 4.3, 4.4 en 5.7, of dit nu is door Initiatiefnemer of het Noodfonds en al dan niet gewenst door Begunstigde, is het Noodfonds niet verplicht over te gaan tot enige uitbetaling aan Begunstigde, ook niet tot het tot dan toe gedoneerde bedrag en zelfs niet als het streefbedrag is behaald. Het Noodfonds kan alsdan naar eigen goeddunken beslissen de Donaties terug te storten naar de Donateurs danwel het totaal opgehaalde bedrag minus maximaal 2,5% aan Service Fee uitbetalen aan een naaste van de Begunstigde.

7.14.Indien blijkt dat het Noodfonds zonder rechtsgrond of door tekortkoming van Initiatiefnemer een uitkering verricht, dan is de Initiatiefnemer gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten naar het Noodfonds. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar.

7.15. Het Noodfonds mag te allen tijde wisselen van betalingsdienstverlener, ook als leidt tot verandering van kosten. Het Noodfonds zal de Initiatiefnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

8. Persoonsgegevens en Privacy

8.1. Het Noodfonds hecht zeer aan de privacy van Initiatiefnemers, Donateurs en in het bijzonder van de Begunstigden. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmelding worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met derden als daar een geldige grondslag voor is. Verwerking van de persoonsgegevens is te allen tijde in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede met de integriteitscodes die gelden voor CBF-erkende Goede Doelen.

8.2. Donateurs zijn in beginsel anoniem, tenzij de Donateur ervoor kiest zijn naam en/of e-mailadres achter te laten.  Beschikbaar gestelde persoonsgegevens  zullen niet gebruikt worden voor commerciële activiteiten, of voor andere doeleinden dan de Actie.

8.3. Voor het algemene privacy- en cookiebeleid sluit het Noodfonds aan bij het beleid van het Fonds Slachtofferhulp, waarvan het onderdeel is. U kunt dit privacy- en cookiebeleid hier vinden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Het is een ieder verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Noodfonds de inhoud en opmaak van het Platform te kopiëren of anderszins te gebruiken voor eigen doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten van het Platform liggen bij het Noodfonds.

9.2 Het is een ieder verboden de broncode van het Platform te achterhalen, het Platform op welke wijze dan ook aan te passen of een afgeleide van het Platform te ontwikkelen.

9.3 Het is een ieder verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Noodfonds (delen van) de inhoud van het Platform (zoals afbeeldingen) voor een andere webpagina te gebruiken.

9.4. Het Noodfonds behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten van het Platform. Het is niet mogelijk op basis van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden of het Platform enige intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen van het Noodfonds. Het gebruik van het Platform is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden staat omschreven.

9.5. De Initiatiefnemer en/of de Donateur zullen geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van het Noodfonds of derden. De Initiatiefnemer en de Donateur erkennen en aanvaarden dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van het Noodfonds, op welke grond dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt directe schade en dan tot maximaal de Service Fee die het Noodfonds heeft ingehouden. Maar in ieder geval is het Noodfonds nooit gehouden tot een betaling van vergoeding, op welke grond dan ook, van meer dan € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).

10.2. Het Noodfonds is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform. Dit geldt met name voor vermindering van de inkomsten voor de Actie van Initiatiefnemer.

10.3. Het Noodfonds is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van de betalingsdienstverlener.

10.4. Het Noodfonds is niet aansprakelijk voor enig onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door Initiatiefnemer ter beschikking gestelde gegevens en/of materialen.

10.5. De Initiatiefnemer en de Donateur vrijwaren het Noodfonds en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot Begunstigden, die hun grondslag vinden op de bewering dat de gegevens en/of materialen aangeleverd door Initiatiefnemer en/of de Donateur, inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens deze derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van de Initiatiefnemer en Donateur in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

10.6. Initiatiefnemer en de Donateur zijn gehouden alle door het Noodfonds gemaakte kosten en geleden schade welke verband houden met aanspraken zoals genoemd in het voorgaande lid, te vergoeden aan het Noodfonds.

10.7. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Noodfonds.

11. Overmacht

11.1. Het Noodfonds is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen als dit niet mogelijk was als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Noodfonds wordt in ieder geval verstaan omstandigheden die buiten de macht en bedrijfsrisico’s van het Noodfonds liggen, zoals maar niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Noodfonds, staken van producten en/of diensten door leveranciers van Noodfonds, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, storingen in  netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

12. Geheimhouding

12.1. Bij de vertrouwelijke informatie die mogelijk ter beschikking komt bij de voorbereiding en uitvoering van een Actie, zullen de bij deze Actie betrokken partijen terughoudendheid en geheimhouding betrachten. De informatie wordt, waar mogelijk geanonimiseerd, alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot die informatie wordt beperkt tot de personen die daarvan kennis moeten nemen om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. Partijen dienen ervoor te zorgen dat de personen die toegang krijgen, aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van deze informatie zijn gehouden.

12.2. Onder de vertrouwelijkheid en geheimhouding is niet begrepen informatie die al openbaar was op het moment dat de ontvangende partij al kennis had genomen daarvan bij de start van de Actie. Of informatie die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij sprake was van een geheimhoudingsverplichting. De verplichting tot geheimhouding van het Noodfonds geldt niet indien het Noodfonds wettelijk of door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing verplicht is hiervan af te wijken.

13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

13.2. Het Noodfonds mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden behouden alsdan hun volledige werking.

13.4. Als één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn of, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel daarvan) onverkort blijven gelden. Het Noodfonds zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van de Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met de bedoeling van de bepalingen die vervangen worden.

13.5. Onder “schriftelijk” wordt ook emailcorrespondentie begrepen.

13.6. Het Noodfonds krijgt hierbij bij voorbaat het recht om, zonder toestemming, de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij.